17ka WPP Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
https://mobirise.com/

Regulamin Pątnika

1. Pątnikiem Grup "17" jest każdy poszukujący Prawdy, który:
- pielgrzymuje w celu wewnętrznej przemiany przez zjednoczenie z Chrystusem i Jego Matką:
- zapisał się na pielgrzymkę i otrzymał pakiet pielgrzyma
- zapoznał się z regulaminem i przestrzega go na pielgrzymim szlaku.
2. Kierownikiem akademickich Grup "17" jest ksiądz Marcin Przywara - pallotyn. Współpracują z nim przewodnicy poszczególnych grup, klerycy oraz pątnicy ze Służb Pielgrzymki: informacyjnej, porządkowej, medycznej, noclegowej, obiadowej, liturgicznej, ekologicznej, technicznej (nagłośnienie, łączność).
3. Za realizację programu duchowego odpowiada ksiądz – przewodnik.
4. Codzienna Msza Święta jest centrum dnia pielgrzymkowego.
5. Pielgrzymka jest aktem pokutnym, pomagającym w nawróceniu człowieka do Boga, dlatego:
- na czas pielgrzymki zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu;
- obowiązuje strój skromny;
- przez całą pielgrzymkę pątnicy idą w jednej grupie.
6. Na pielgrzymce wszyscy pamiętają o podstawowym prawie chrześcijańskim - miłości. Pielgrzymi zatem śpieszą sobie z pomocą, a do siebie zwracają się "Siostro", "Bracie".
Osoby niepełnoletnie mogą pielgrzymować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która zobowiązuje się do stałej opieki i nadzoru podczas całej pielgrzymki.
7. Pielgrzymowanie przed krzyżem jest surowo zabronione i wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez księdza lub lekarza.
8. W czasie drogi działa Pielgrzymkowa Służba Zdrowia. Każdy z pątników zabiera ze sobą środki ochrony osobistej, maseczki, środki dezynfekcyjne, bandaż zwykły i elastyczny, plaster, spirytus salicylowy, krem przeciwsłoneczny i talk lub zasypkę do stóp oraz lekarstwa używane przez pątnika na co dzień.
9. Pielgrzymi uczestniczą w kosztach pielgrzymki. Opłata uwzględnia m.in. „pakiet pielgrzyma”, ubezpieczenie NW, zorganizowanie punktu PCK, nagłośnienie, wywóz śmieci i inne.
10. W uzasadnionych sytuacjach, i po konsultacji z Przewodnikiem, przewiduje się obecność transportu towarzyszącego. Jego funkcjonowanie porządkuje osobny regulamin.
11. Pielgrzym Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup „17” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania pielgrzymki, tj. 6-15 sierpnia 2023 r.
12. Kontynuacją formacji pielgrzymkowej są spotkania poszczególnych grup, organizowane przez księży-przewodników poszczególnych grup,
13. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się całkowicie i bez wyjątków do przestrzegania wszystkich zasad regulaminu – pod rygorem wykluczenia z udziału w pielgrzymce.,
14.  Każdy uczestnik jest zobowiązany do podania danych, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
15. Pielgrzymka realizowana jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 
każdy pielgrzym zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad:
1)      Organizator zastrzega sobie że ze względu na reżim sanitarny i bieżącą sytuację epidemiologiczną może zrezygnować z realizacji pielgrzymki.
2)      Pielgrzymi podczas pielgrzymowania zobowiązani są do posiadania środków ochronnych, tj.: płyn do dezynfekcji rąk, maseczki o standardzie minimum chirurgicznym (szaliki, apaszki, chusty – nie spełniają tego wymogu)
3)      Każdy pielgrzym jest zobowiązany do samoobserwacji i natychmiastowego zgłoszenia niepokojących objawów swojego zdrowia przewodnikowi swojej grupy i porządkowym swojej grupy,
4)      Osoba dołączająca się do pielgrzymki w trakcie trasy jest zobowiązana do zgłoszenia się do porządkowych grupy, a po dojściu na nocleg zapisania się do tej grupy na bazie pielgrzymki,
5)      Wszystkie bagaże pielgrzyma powinny być podpisane (w razie konieczności poddania go obserwacji lub wykluczeniu ułatwi to odnalezienie właściwego bagażu)
6)      Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.
7)      Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących.
8)      Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
9)      Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10)  Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.
11)  W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o rozwijającej się infekcji (np. katar, kaszel, podwyższona temperatura, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowane złe samopoczucie), które zauważy Przewodnik Pielgrzymki, Przewodnik Grupy, Porządkowi Grup, Służba Medyczna Pielgrzymki lub osoba przez niego upoważniona  może skutkować wykluczeniem z pielgrzymowania;
12)  Noclegi na trasie całej pielgrzymki odbywają się wyłącznie w namiotach tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
13)  Obowiązuje zakaz przemieszczania się między grupami w trakcie całej pielgrzymki.
14)  Każda osoba z objawami infekcji dróg oddechowych lub biegunką – może zostać wykluczona z dalszego uczestnictwa w pielgrzymce. Ostateczna decyzja należy do lekarza pielgrzymki. Osoba wykluczona z pielgrzymki jest zobowiązana do zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu celem weryfikacji infekcji (np. wykonanie testu na koronawirusa),
15)  W przypadku stwierdzenia we Wspólnocie przypadku COVID-19, wszystkie osoby, które miały styczność z osobą zakażoną zostaną zgłoszone do Sanepidu, który podejmie dalsze decyzje co do ewentualnej kwarantanny
16)  Wszyscy uczestnicy pielgrzymki mają przypięte odpowiednie pielgrzymkowe identyfikatory oraz posiadają przy sobie legitymację;
17)  Każdy pielgrzym przy zapisie będzie zobowiązany do akceptacji regulaminu WPP, klauzuli RODO oraz złożenia oświadczenia o przestrzeganiu reżimu sanitarnego.
18)  Punkt Medyczny czynny jest dla poszczególnych legionów w wyznaczonych godzinach które będą wyznaczane i podawane do informacji dla konkretnych noclegów.

 ...